31/260
Untitled (Eye), 2020
Untitled (Eye), 2020
Cobblestone, Permanent Installation